ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญญธร เหมือนเดช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร สมจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูล เรืองเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญสม อาจิณฺณปุญฺโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมศักดิ์ กิตฺตโก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สัมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพลากร เทศนำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สมชาติ ชูศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร สระทองหน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิเดช ประชากิตติกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมสิริ อุบล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีวรรณ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน ทองน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ ชัยหิรัญธีรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวทอง นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ