ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมธยมศึกษาปี่ที่ ๓

นางรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมธยมศึกษาปี่ที่ ๓

น.ส.บุญนภา สวนมาลัย
ครู คศ.3

นายอนิวรรต อินทร์ทอง
ครู คศ.3

นายเสฐียรชัย ศรีสุแล
ครู คศ.2

นางน้ำฝน พันภู
ครู คศ.1

นางปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ
ครู คศ.3

นางสาวมณฑา พุทไธสงค์

นางสรัลรัศม์ สระไกร
ครู คศ.1

น.ส พิชญกานต์ หางนาค
ครู คศ.1

นายคเณศพร หรหมงาม
ครูผู้ช่วย

นางวรณัน ปรีเปรม
ครู คศ.2

นางสาวณัฐนรี ทับทอง
ครู คศ.1

นางพชรวรรณ เพ็ชรชุม
ครู คศ.2