ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมธยมศึกษาปี่ที่ ๓

นางรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมธยมศึกษาปี่ที่ ๓

น.ส.บุญนภา สวนมาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายอนิวรรต อินทร์ทอง
ครู คศ.3

นางน้ำฝน พันภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวมณฑา พุทไธสงค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสรัลรัศม์ สระไกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

น.ส พิชญกานต์ หางนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวรณัน ปรีเปรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวณัฐนรี ทับทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางพชรวรรณ เพ็ชรชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6