ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมธยมศึกษาปี่ที่ ๓

นางรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมธยมศึกษาปี่ที่ ๓

น.ส.สุภางค์ ฉัตรกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางน้ำฝน พันภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

น.ส.ขวัญฤดี ฤกษ์ธานี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสรัลรัศม์ สระไกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

น.ส พิชญกานต์ หางนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวรณัน ปรีเปรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวณัฐนรี ทับทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางพชรวรรณ เพ็ชรชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางนิภาพร มากเกลี้ยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายลิขิต พิพิทธภัณฑ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายสุธีวริษฐ์ เย็นชื่นใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6