ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสรัณยา เสมเสริมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวสุกันยา แซ่เตียว
ครู คศ.3

นางพรจิตร ประกอบมัย
ครู คศ.1

นางสาวทิตยา สุขจิตร
ครูผู้ช่วย

นางรัสรินทร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์
ครู คศ.1

นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์
ครู คศ.2

นายจักริน รองชัย
ครู คศ.1

นางรัชนี เฉลิม
ครู คศ.3

นางสาวสุภางค์ ฉัตรกูล
ครู คศ.3

นางสาวรุจาภา ภูลารรณ์
ครู คศ.3

นางพิศน์ฐิศา ช่วยอักษร
ครู คศ.2

นางสาวขวัญหทัย นาวาดิษฐ์
ครู คศ.1

นายขวัญชัย สติประมาณสกุล
ครู คศ.2

นายสุธีวริษฐ์ เย็นชื่นใจ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วิเศษแสง
ครู คศ.2