ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสรัณยา เสมเสริมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวสุกันยา แซ่เตียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรจิตร ประกอบมัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรางคณา เค้าอ้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางรัสรินทร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวยุวภา พวงจำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายจักริน รองชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายอนิวรรต อินทร์ทอง
ครู คศ.3

นางนงนุช อื้อเพชรพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวรุจาภา ภูลารรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวขวัญหทัย นาวาดิษฐ์
ครู คศ.1

นางพิศน์ฐิศา ช่วยอักษร
ครู คศ.2

นายขวัญชัย สติประมาณสกุล
ครู คศ.2

น.ส.กันทิยา มาร์โล
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ วิเศษแสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7