ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสรัณยา เสมเสริมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวสุกันยา แซ่เตียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรจิตร ประกอบมัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิตยา สุขจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางรัสรินทร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายจักริน รองชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางรัชนี เฉลิม
ครู คศ.3

นางสาวสุภางค์ ฉัตรกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวรุจาภา ภูลารรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวขวัญหทัย นาวาดิษฐ์
ครู คศ.1

นางพิศน์ฐิศา ช่วยอักษร
ครู คศ.2

นายขวัญชัย สติประมาณสกุล
ครู คศ.2

นายสุธีวริษฐ์ เย็นชื่นใจ
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วิเศษแสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7