ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๒

นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๒

น.ส.ฉัฐธยาน์ พัชรชัยวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเยาวเรศ สังข์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุพิชฌาย์ ภูดิศจุลเศรษฐ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางกัลยา สุโข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวดารณี ประดิษฐ์ทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสวรส วิชาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวกัณฑ์ขนิษฐ์ มาร์โล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

น.ส.เบญจวรรณ แซ่อั๊ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณวิมล ภูเด่น
ครู คศ.2

นายสติสัญญา เกษหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางพัชรี อรรถพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายปราโมทย์ ระงับพาล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3