ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางบุษบา สมรรคเสวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ ลอมโฮม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมาลีวรรณ ยุทธพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุบิน ทองน้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา