ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรื่อง การสร้างงานทัศนศิลป์ตามแนวทาง จิตรกรรมพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่