ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต. ชื่น จรเจนวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2467 - 2470
ชื่อ-นามสกุล : มหาคง สุเทศวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2470 - 2473
ชื่อ-นามสกุล : มหาวงศ์ อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2473 - 2478
ชื่อ-นามสกุล : นาย บุญมาก สงวนสัตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2479 - 2510
ชื่อ-นามสกุล : นาย เสริม นาคสังข์
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511 - 2512
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมประสงค์ คำแพง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นาง มณฑา รัชตะปิติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นาย จำลอง สุดทองคง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นาง มณฑา รัชตะปิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 30 ก.ย. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นาย โสภณ นาคศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2529 - 31 ม.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นาย จำลอง สุดทองคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ. 2542 - 1 ต.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประสิทธิ์ บรรณศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นาง บุษบา สมรรคเสวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย.61
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน ทองน้อย
ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.61 - ปัจจุบัน