ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ ๓-๔
ช่วงชั้นที่ ๓-๔

กลุ่มสาระ

เวลาเรียนแต่ละชั้น

 ชั้น  .1-3

ชั้น  .4-6

ชั่วโมง/ปี

ร้อยละ

ชั่วโมง/ปี

ร้อยละ

ภาษาไทย

120

10 %

120

9 %

คณิตศาสตร์

120

10 %

120

9 %

วิทยาศาสตร์

120

10 %

120

9 %

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

120

10%

120

9 %

ประวัติศาสตร์

40

3%

-

0 %

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

7 %

40

3 %

ศิลปะ

80

7 %

40

3 %

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

7 %

40

3 %

ภาษาต่างประเทศ

120

10 %

120

9 %

รายวิชาเพิ่มเติม

200

16 %

540

37 %

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

10 %

120

9 %

รวมเวลาเรียน

100 %

100 %