ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ ๑-๒
ช่วงชั้นที่ ๑-๒

กลุ่มสาระ

เวลาเรียนแต่ละชั้น

 ชั้น  .1-3

ชั้น  .4-6

ชั่วโมง/ปี

ร้อยละ

ชั่วโมง/ปี

ร้อยละ

ภาษาไทย

200

20 %

160

16 %

คณิตศาสตร์

200

20 %

160

16 %

วิทยาศาสตร์

80

8 %

80

8 %

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

80

8%

80

8 %

ประวัติศาสตร์

40

4%

40

4 %

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

8 %

80

8 %

ศิลปะ

80

8 %

80

8 %

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

4 %

80

8 %

ภาษาต่างประเทศ

40

4 %

80

8 %

รายวิชาเพิ่มเติม

40

4 %

40

4 %

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

12 %

120

12 %

รวมเวลาเรียน

100 %

100 %