ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สำรวจวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 

ชั้นเรียน

  ห้อง

  เรียน

ปีการศึกษา 2562

ชาย

หญิง

รวม

 

       

 

       

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

9

222

157 379

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9

194

155

349

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9

196

155

351

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4

60

87 147

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4

81

75

156

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4

53

58

111

 

รวมชั้นมัธยมศึกษา

 

39

806

687

1,493

รวมจำนวนทั้งสิ้น

39

806

687

1,493