ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สำรวจวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

 

ชั้นเรียน

  ห้อง

  เรียน

ปีการศึกษา 2563

ชาย

หญิง

รวม

 

       

 

       

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

9

199

142 341

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9

229

156

385

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9

188

151

339

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4

94

68 162

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4

59

87

146

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4

79

75

154

 

รวมชั้นมัธยมศึกษา

 

39

848

679

1,527

รวมจำนวนทั้งสิ้น

39

848

679

1,527