ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พุทธศักราช 2552 ซึ่งสอดคล้องกับหักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551การวัดและประเมินผลตามระเบียบโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พุทธศักราช 2552 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้จัดการศึกษาทั้งภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นไปตามนโยบายของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวง มหาดไทย เทศบาลนครสมุทรปราการ และชุมชน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มุ่งเน้นด้านทักษะทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน อาศัยเทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เต็มตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิเช่น การสร้างวินัยในตนเอง  การพัฒนาตนเองทางการกีฬา การกล้าแสดงออก การแสดงบนเวที การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สนใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเป็นกำลังของชาติต่อไปในภายหน้า ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในหลาย ๆ รูปแบบ คือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การฝึกภาวะเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี การจัดส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของเทศบาลและหน่วยการศึกษาอื่น การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษทางอากาศและน้ำ นอกจากนี้ ยังได้จัดห้องเรียนพิเศษ เพื่อบริการเสริมความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนเช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องคหกรรม ห้องศิลปศึกษา ห้องดนตรี/นาฏศิลป์ ห้องพลศึกษา ห้องจริยศึกษา ห้องพยาบาล เป็นต้น