ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมายของโรงเรียน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)  เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคือจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  12  ปี  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)  มีเป้าหมายการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  ดังนี้

1.        จัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้าเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน  และชุมชน

2.        จัดพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดและสามารถนำความรู้ใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองและการศึกษาต่อ

3.        ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้มีความสมบูรณ์  เหมาะสมกับวัย  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

4.        ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส  สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ

5.        ส่งเสริมการนำความรู้  ประสบการณ์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิต  การประกอบอาชีพที่สุจริต  ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามความถนัดและความในใจของแต่ละบุคคล

6.        ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสม และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและความเป็นไทย

7.        ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และแสดงออกอย่างอิสระ  โดยไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และศีลธรรมอันดีงาม