ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน      ครูดี  นักเรียนเด่น  เน้นเทคโนโลยี  มีอนามัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเป็นระบบสู่โรงเรียนคุณภาพ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"สุขภาพดี ชีวีมีสุข"
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย  ใส่ใจกีฬา"

คำขวัญประจำโรงเรียน     มีวินัย  ใฝ่วิชา   กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

คติพจน์ครูในโรงเรียน      นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน              สีฟ้า      หมายถึง   ความสง่างาม สดใส ความภูมิฐาน

                                         สีขาว     หมายถึง   ความสะอาด ความบริสุทธิ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน     ดอกกล้วยไม้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นพญาสัตบรรณ