ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ชื่อและที่ตั้ง

                โรงเรียนเทศบาล 1 ( เยี่ยมเกษสุวรรณ )   ตั้งอยู่เลขที่  36  ถนนวัดชัยมงคล     ตำบลปากน้ำ    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ    โทรศัพท์    0 – 2395 – 1160   สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6              มีพื้นที่ 15   ไร่

ประวัติความเป็นมา

                ในปี พ.ศ. 2464  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6 )  ได้โปรดเกล้า ฯ    ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นนั้นชาวปากน้ำได้เห็นความสำคัญของการศึกษา             จึงได้เกณฑ์เด็กที่มีอายุ10 –14 ปี    เข้าเรียนโดยอาศัยโรงมหรสพที่เชิงสะพานแสงรุจิ (วิกวัดกลาง) 

ในปี  พ.ศ. 2466  นายอิ่ม  ศิริจันทร์  และนายเจียม  เมืองงามขำ  ได้นำเรื่องหารือกับ  คุณยายเยี่ยม  เกษสุวรรณ  ซึ่งเป็นคหบดีของเมืองปากน้ำ  เห็นชอบด้วยและเต็มใจในการบริจาคเงินสำหรับค่าก่องสร้าง  โดยได้บริจาคบ้านให้  1  หลังและซื้อให้อีก 1 หลัง  พร้อมเงินทุนในการก่องสร้าง  พระยาวรุณฤทธิ์ศรีสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น  จัดหาที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน  บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่  ให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นรูปทรงปั้นหยา  2  ชั้น  จำนวน  8  ห้องเรียน  หลังคามุงกระเบื้องหน้าวัว  ฝาไม้มีมุขและเฉลียงด้านหน้า  และได้ชื่อว่า  โรงเรียนเยี่ยม  เกษสุวรรณ  โดยมี  ร.ต.ต.ชื่น   จรเจนวุฒิ  เป็นครูใหญ่คนแรก   ทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4

ในปี พ.ศ.  2491  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารเรียน  2  ชั้น จำนวน  8  ห้องเรียน  งบประมาณ  100,000  บาท  อยู่ด้านทิศใต้ของที่ดิน

ในปี  พ.ศ.  2501  นายเทียบ นางเนิน  วีรานุวัติ  ได้บริจาคเงินจำนวน  200,000  บาท  สมทบกับเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 100,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่  3  เป็นอาคาร 2  ชั้น  จำนวน 8  ห้องเรียน  อยู่ด้านทิศเหนือของที่ดิน

ในปี พ.ศ. 2506  ได้โอนไปสังกัดกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ขึ้นกับเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ในปี พ.ศ. 2516  นางวอน  ชื่นสินธุชล  ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคาร  2  ชั้น  จำนวน 8 ห้องเรียน  อยู่ทางทิศใต้ของที่ดิน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2516

ในปี  พ.ศ.  2522  คณะผู้บริหารเทศบาลจึงได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนไปสร้างให้ใหม่ในที่ดินจำนวน  12  ไร่ ตั้งอยู่เลขที่  36  ถนนวัดชัยมงคล     ตำบลปากน้ำ    อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้ใหม่จำนวน  2  หลัง เป็นอาคารเรียนตึก  3  ชั้น  รวม30  ห้องเรียน  งบประมาณการก่อสร้าง  22,000,000  บาท  ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2533  ท่านพระครูมงคลชัยวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล  ได้จัดหางบประมาณจำนวน  900,000  บาท  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  1  หลัง  เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวจำนวน  5 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ.  2536  เทศบาลเมืองสมุทรปราการได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนตึก  3  ชั้น จำนวน  12  ห้องเรียน  งบประมาณ  4,200,000  บาท (อาคารเรียน 3)

ในปี พ.ศ. 2545  เทศบาลได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก กรมการปกครอง  4,300,000  บาท  สร้างอาคารเรียนตึก  3  ชั้น  12  ห้องเรียน (อาคารเรียน 4)

ในปี  พ.ศ.  2548  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียน  6,900,000  บาท  และเทศบาลสมทบจำนวน  2,000,000 บาท  รวมเป็นเงิน  8,9000,000  บาท  สร้างอาคารตึก  4  ชั้น  12  ห้องเรียน  (อาคารเรียน 5)

ในปี พ.ศ.  2550 เทศบาลได้ขยายพื้นที่ของโรงเรียน  โดยให้ใช้พื้นที่ของกองสาธารณสุขฯเทศบาลจำนวน  3  ไร่  ให้เป็นพื้นที่ของโรงเรียน  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด  15  ไร่

ในปี พ.ศ. 2550  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  6,900,000  บาท และเทศบาลสมทบจำนวน  2,000,000 บาท  รวมเป็นเงิน  8,9000,000  บาท  สร้างอาคารตึก  4  ชั้น  12  ห้องเรียน  (อาคารเรียน 6)

ในปี พ.ศ. 2551   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  2  หลัง  เป็นเงิน  14,000,000  บาท  และเทศบาลสมทบ  2,000,000 บาท  รวมเป็นเงิน  16,000,000  บาท