ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สำรวจวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

 

ชั้นเรียน

  ห้อง

  เรียน

ปีการศึกษา 2560

ชาย

หญิง

รวม


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

9

187

179366

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9

192

163

355

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9

147

137

284

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4

62

76138

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3

32

61

93

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3

39

37

76

 

รวมชั้นมัธยมศึกษา

 

37

659

653

1,312

รวมจำนวนทั้งสิ้น

37

659

653

1,312