ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สำรวจวันที่ 16 มิถุนายน 2561

 

ชั้นเรียน

  ห้อง

  เรียน

ปีการศึกษา 2561

ชาย

หญิง

รวม

 

       

 

       

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

9

209

162 371

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

9

200

160

360

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9

109

127

236

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4

88

75 163

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4

57

66

123

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4

33

61

94

 

รวมชั้นมัธยมศึกษา

 

39

696

651

1,347

รวมจำนวนทั้งสิ้น

39

696

651

1,347