ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๒๔

- ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559

   (10 ต.ค. 59)

- ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 / 2559

- เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2559

- นักเรียนสวดมนต์

ผู้บริหาร ครู
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๒๓

- ประเมินมาตรฐานการศึกษาครั้งที่ 1 (7 ต.ค. 59)

- จัดทำใบแจ้งผลการเรียนทุกระดับชั้น

- ส่งเอกสารประจำชั้นและประจำวิชาแก่ผู้บริหารกับฝ่ายวิชาการ

- ตรวจสอบผลการเรียน 5 ภาคเรียนของนักเรียน ม.3  ละ ม.6

- ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามผลการเรียน

- นักเรียนสวดมนต์

ผู้บริหาร ครู
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๒๒

- ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

- ลงผลการเรียนนักเรียนในโปรแกรม ฯ

- ส่งเอกสารประจำชั้นและประจำวิชาแก่ผู้บริหารกับฝ่ายวิชาการ

- นักเรียนสวดมนต์
ผู้บริหาร ครู
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๒๑

- จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะสอบไม่ผ่าน

- นักเรียนที่คาดว่าจะสอบไม่ผ่านพบครูประจำวิชา

- นักเรียนสวดมนต์

ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๒๐

- จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2559

- นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%  ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าสอบ

- นักเรียนสวดมนต์

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
05 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๑๙

- ส่งต้นฉบับข้อสอบพร้อมจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2559

- ส่งรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึง 80 % (7 ก.ย. 59)

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึง 80% (9 ก.ย. 59)

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ผู้บริหาร คณะครูทุกคน
29 ส.ค. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๑๘

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียนเทศบาล๑ ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๗
- นักเรียนสวดมนต์
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๖

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียนเทศบาล ๑ ครูทุกท่าน
08 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๕

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียนเทศบาล๑ ครูทุกท่าน
01 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๔
  • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
  • - นักเรียนสวดมนต์
โรงเรียนเทศบาล๑ ครูทุกท่าน
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๓
- นักเรียนสวดมนต์
อาคารเอนกประสงค์ ครูทุกท่าน
18 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๒

- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา

- นักเรียนสวดมนต์
โรงเรียนเทศบาล ๑ ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๑

- ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาคพร้อมจัดทำข้อสอบระหว่างภาค

- สอบระหว่างภาคเรียน 1/2559 (13 15 ก.ค. 59)

- นักเรียนสวดมนต์

อาคารเอนกประสงค์ ครูทุกท่าน
04 ก.ค. 59 ถึง 08 ก.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑๐

- ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาคพร้อมจัดทำข้อสอบ

  ระหว่างภาคเรียน 1/2559

- นักเรียนสวดมนต์
โรงเรียนเทศบาล๑ ครูทุกท่าน
27 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๙
 - นักเรียนสวดมนต์
ครูทุกท่าน
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๘

- กิจกรรมวันสุนทรภู่ (24 มิ.. 59)

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียน ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๗
- นักเรียนสวดมนต์
โรงเรียน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๕

- วันอานันทมหิดล (9 มิ.ย. 59)

- นักเรียนสวดมนต์
หอประชุม ผู้บริหาร ครู
30 พ.ค. 59 ถึง 03 มิ.ย. 59 สัปดาห์ที่ ๔

- กิจกรรมวันไหว้ครู (2 มิ.ย. 59)

- สรุปการประเมินตนเองระดับเทศบาลทำรายงานลงเล่ม

- ติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๓

- เลือกตั้งสภานักเรียน (27 พ.ค. 59)

- ประชุมผู้ปกครอง,นักเรียน ม.1 และ ม.4  (22 พ.ค. 59)

- โรงเรียนส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง

- ติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน

- นักเรียนสวดมนต์

อาคารเอนกประสงค์ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
16 พ.ค. 59 ถึง 19 พ.ค. 59 สัปดาห์ที่ 2

- นักเรียนลงทะเบียนเรียน (18 พ.ค. 59)

- ติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน

- กิจกรรมวันวิสาขบูชา

- จัดแบ่งหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี

 

- ครูประจำชั้นรับ – ส่ง ปถ.05  ปพ.6 และบัญชีเรียกชื่อ (ป.03)

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียนเทศบาล ๑ ครูทุกท่าน
09 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 สัปดาห์ที่ ๑

- ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (10 พ.ค. 59)

- จัดตารางสอนตารางเรียน / แบ่งงานความรับผิดชอบต่างๆ/

  ทำการสอน

- จัดทำเอกสารประจำห้องเรียน

- เปิดภาคเรียน 1/ 2559 ( 10 พ.ค. 59)

- นักเรียนสวดมนต์

โรงเรียนเทฦศบาล ๑ ครูทุกท่าน
วันหยุดทางศาสนา

20 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา

19 ก.ค. 59 วันอาสาฬบูชา

20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา

12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
วันสำคัญทางราชการที่คณะครูต้องเข้าร่วมกิจกรรม

18 ม.ค. 59 วันยุทธหัตถีของพระนเรศวร

31 มี.ค. 59 วันคล้ายวันสรรคตของพระเจ้าตากสิน มหาราช

6   เม.ย 59 วันจักรี

24 เม.ย 59 วันเทศบาล

25 เม.ย 59 วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช

5   พ.ค  59 วันฉัตรมงคล

9   มิ.ย  59 วันอานันทมหิดล

12 ส.ค  59 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

23 ต.ค 59 วันปิยมหาราช

5   ธ.ค 59 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ  เจ้าอยู่หัว