ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 และ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 22,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 4,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 4,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 8,900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 8,900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 1 และ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 15,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 มี.ค 56
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..